Bachelor Islamitische Theologie

Studieprogramma Bachelor 2018-2019 Tijdens deze HBO-opleiding verdiep jij je in kwalitatief hoogwaardige kennis over de Islamitische Theologie. Er wordt gefocust op het aanbod van modules die het meest nuttig zijn voor jouw functioneren als geestelijk leider. Je zult een sterke basis hebben in de islamitische theologie en je zult dit gemakkelijk aan anderen kunnen uitleggen.

Niveau: HBO Bachelor
Duur opleiding: 4 jaar
Voertaal: Nederlands
Kosten: Collegegeld en Studiefinanciering

Onderwijsvormen
Je zult voornamelijk worden onderwezen door middel van hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Wat kan ik ermee?
Wanneer jij na het succesvol afronden van de opleiding jouw diploma op zak hebt, dan ben jij officieel een Islamitisch Theoloog. Je kunt er dan voor kiezen om verder te studeren of om te werken.

Studieprogramma

Korte samenvatting van het studieprogramma
Het studieprogramma begint in september. Het diploma wordt behaald na succesvolle afronding van de onderwijseenheden. Het studieprogramma neemt vier voltijds studiejaren in beslag.

Studieprogramma Bachelor 2018-2019 voor het studiejaar 2018-2019.

Scriptie
De scriptie (15 EC) is een verslaglegging van een onderzoek en de verdediging van een probleemstelling op een onderwerp op het gebied van Islamitische studies, waarin theoretische inzichten en de analyse van concrete gevallen met empirische gegevens zijn geintegreerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder toezicht van de scriptiebegeleider. Het onderwerp van de scriptie wordt bepaald en gekozen door de student in overeenstemming met de scriptiebegeleider.

Graadvereisten
De graad Islamitisch Theoloog (met 240 EC) wordt behaald na succesvolle afronding van de opleiding.

Verdere omschrijving van het studieprogramma
De volledige beschrijving van alle onderwerpen in dit studieprogramma kan gevonden worden in de studiegids van de opleiding.

Carrieremogelijkheden

Na succesvolle afronding van deze HBO-bachelor opleiding, heeft de afgestudeerde officieel de graad ‘Islamitisch Theoloog’ behaald. Je kunt ervoor kiezen om onze HBO-master opleiding Islamitische Geestelijke Verzorging te volgen, of om een HBO-master opleiding te volgen bij een andere hogeschool of universiteit.

Ook kun je ervoor kiezen om te werken. Afstudeerders kunnen gaan werken als deskundige en/of specialist in islam voor overheidsinstellingen en niet-gouvernementele instellingen, beleidsadviseurs bij ministeries of gemeenten, leraar in de islam en andere godsdiensten, of in de moskeen en/of bij islamitische organisaties (na een pedagogische opleiding).

Inschrijving en toelating

Klik INSCHRIJFFORMULIER OPLEIDING 2018_2019 voor de procedure met betrekking tot inschrijving en toelating.

Klik FAQ Aanmelding opleiding en aanvragen Studiefinanciering voor de FAQ MBO4 of HAVO diploma
Aspirant studenten met minimaal een MBO4 of HAVO diploma, kunnen worden toegelaten tot de bachelor-opleiding in overeenstemming met het Nederlands kwalificatieraamwerk voor het hoger onderwijs.

Toelatingsexamen
Studenten die niet over de vereiste diploma’s beschikken kunnen, indien zij 21 jaar of ouder zijn, een Colloquium Doctum examen afleggen om toegelaten te worden tot de opleiding.

Buitenlandse studenten
Buitenlandse studenten moeten voorts:

 

Klik FAQ Aanmelding opleiding en aanvragen Studiefinanciering voor de FAQ

Klik INSCHRIJFFORMULIER COLLOQUIUM DOCTUM 2018-2019

Klik Privacyverklaring Islamic University of Applied Sciences Rotterdam

MBO4 of HAVO diploma
Aspirant studenten met minimaal een MBO4 of HAVO diploma, kunnen worden toegelaten tot de bachelor-opleiding in overeenstemming met het Nederlands kwalificatieraamwerk voor het hoger onderwijs.

Toelatingsexamen
Studenten die niet over de vereiste diploma’s beschikken kunnen, indien zij 21 jaar of ouder zijn, een Colloquium Doctum examen afleggen om toegelaten te worden tot de opleiding.

Buitenlandse studenten
Buitenlandse studenten moeten voorts:

1. in het bezit zijn van een met HAVO vergelijkbaar diploma,

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet de leerling in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s of getuigschriften:

 • VWO-diploma. Een diploma van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) met of zonder profielaanduiding geeft rechtstreeks toegang tot het propedeutische examen van de opleiding.
 • HAVO-diploma. Een diploma van hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) ) met of zonder profielaanduiding geeft toegang het propedeutische examen van de opleiding na een aanvullend onderzoek. De examencommissie stelt middels een aanvullend onderzoek vast of de betrokkene voldoet aan inhoudelijk vergelijkbare eisen zoals gesteld worden aan kandidaten in het bezit van een vwo-diploma, conform artikel 7.28 van de WHW. Het aanvullend onderzoek moet met succes zijn afgelegd vóór aanvang van het eerste jaar van inschrijving. Het aanvullende onderzoek houdt in basiskennis van de islam, de Qor’an en islamitische geschiedenis en algemene wereld oriëntatie.
 • HBO-(propedeuse)diploma of een WO-(propedeuse) diploma. De bezitter van de graad Bachelor, van de graad Doctorandus of Master of van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een instelling voor hoger of universitaire onderwijs in Nederland of erbuiten kan worden toegelaten tot de opleiding. De Examencommissie bepaalt of de student kan worden toegelaten tot de propedeutische dan wel tot de post-propedeutische fase van de opleiding, aan de hand van ingeleverde bewijsstukken van de onderwijseenheden die in het afgelegde prope¬deu¬tische of post-propedeutische examen behaald zijn. De Examencommissie beoordeelt de buitenlandse HBO of universitaire diploma’s volgens de Nuffic-richtlijnen.
 • MBO-diploma. Een diploma MBO (middelbaar beroepsonderwijs) op niveau 4 (MBO) geeft toegang tot het propedeutische examen van de opleiding na een toelatingsexamen. De bezitter van een diploma MBO (niveau 4) moet 21 jaar of ouder zijn.
 • Internationale (buitenlandse) diploma’s. Ook leerlingen met buitenlandse kwalificaties die vergelijkbaar zijn met het Nederlandse VWO kunnen zich aanmelden voor deze opleiding. Wanneer een leerling met een buitenlandse vooropleiding toelating tot de opleiding vraagt, stelt de Examencommissie vast met welke Nederlandse vooropleiding zijn/haar vooropleiding gelijkwaardig gesteld kan worden. Buitenlandse (internationale) diploma’s worden geevalueerd op basis van advies van professionele organisaties zoals Nuffic en dergelijke. Het minimum niveau van het diploma moet gelijk zijn aan het Nederlandse VWO diploma.
  • Diploma’s van Gymnasium in Duitsland, Hogere Secundaire Onderwijs, Diplome de l’Enseignement Secondaire Superieur in Belgie« worden gekwalificeerd als VWO-gelijkwaardig. Een einddiploma Allgemeine Hochschulreife in Duitsland heeft toegang tot de opleiding na een toelatingsexamen. De bezitter van einddiploma Allgemeine Hochschulreife moet 21 jaar of ouder zijn.
  • Een Imam Hatip Lise Diplomasi of een Lise Diplomasi in Turkije heeft in principe geen directe toegang tot de opleiding. Leerlingen met een ‘Imam Hatip Lise Diplomasi’ of een Lise Diplomasi kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer ze kunnen aantonen dat ze in Turkije tot een universitaire opleiding toegelaten zijn.
  • Leerlingen met een ‘Imam Hatip Lise Diplomasi’ of een ‘Lise Diplomasi’ zonder bewijs dat ze in Turkije tot een universitaire opleiding toegelaten zijn, en leerlingen met een baccalaureaat in Marokko kunnen tot de opleiding worden toegelaten na een aanvullend onderzoek.

Wie niet in het bezit is van een van de bovengenoemde diploma’s of getuigschriften, kan toegang krijgen tot de opleiding door een toelatingsexamen af te leggen.

2. Nederlands beheersen op NT2 niveau,

Studenten moeten in staat zijn om boeken te lezen en begrijpen, lezingen te volgen, deel te nemen in de hoor- en werkcolleges in het Nederlands op een niveau van ten minste NT-II. Bij toelating tot een in het Nederlands gegeven onderwijs op grond van een buitenlands diploma is een zogenaamd NT2-diploma altijd een aanvullende eis. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal kan worden aangetoond door het behalen van:

 • het staatsexamen Nederlands als tweede taal programma 2 (NT2) of
 • de taalcursus voor anderstalige aspirant-studenten van de op dit terrein samenwerkende hogescholen en universiteiten of
 • de toets Nederlands die voor dit doel wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Voorbereiding Hoger Onderwijs (VHO).

Het bewijsstuk waarmee voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt aangetoond, mag op het moment van eerste inschrijving voor de opleiding niet ouder zijn dan 24 maanden. Raadpleeg de Nederlandse taalcursussen: Dutch language courses.

3. in het bezit zijn van een verblijfsvergunning,

De opleidingen van de IUR trekken veel aandacht van de buitenlandse leerlingen en studenten. Om toegelaten te worden tot de opleidingen van de IUR moeten de studenten in het bezit zijn van een wettelijke verblijfsvergunning in Nederland of in een van de landen van de Europese Unie (EU). Onder een “wettelijke verblijfsvergunning” wordt het volgende verstaan:

 • een (permanent) verblijfsvergunning op basis van familiehereniging;
 • een (permanent) verblijfsvergunning op basis van “erkende vluchteling”;
 • een verblijfsvergunning op basis van “arbeidscontract” (tewerkstellingsvergunning), die geldig is op ten minste voor 6 maanden;
 • een verblijfsvergunning anders dan de bovengenoemde statuten, die geldig is op zijn minst voor meer dan 1 jaar, maar is geschikt wel om in Nederland te mogen studeren.

4. voldoende financiele middelen hebben om de opleiding te bekostigen.

Doordat de bachelor- en de masteropleidingen van de IUR geaccrediteerd zijn door de NVAO, kunnenstudenten van deze opleidingen zich aanmelden bij DUO om studiefinanciering van de overheid aan te vragen. Tevens kunnen studenten in aanmerking komen voor een OV-kaart. Meer informatie hierover is te verkrijgen op www.duo.nl.

De IUR stelt als aanvullende eis dat de student voldoende financiele middelen dient te hebben om de opleiding te bekostigen.

Collegegeld en studiefinanciering

Meer voor buitenlandse studenten

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.